Zaključek študija

Navodila za študente - magistersko delo (2.stopnja)

Podrobna navodila za izdelavo magisterskega dela najdete tukaj

Navodila za študente - diplomsko delo


Navodila veljajo za zaključna dela študentov na »starih« (nebolonjskih) enopredmetnih in dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih. S temi Navodili se urejajo postopki za diplomsko seminarsko nalogo, diplomsko delo, skupno diplomsko delo na dvopredmetnih študijskih programih in dve diplomski deli na dvopredmetnih študijskih programih.

 

Diplomsko delo

Diplomsko delo je samostojno, pisno strokovno delo, v katerem študent dodiplomskega univerzitetnega študija pod vodstvom mentorja, lahko tudi somentorja, obdela izbrano strokovno temo.
 

Skupno diplomsko delo na dveh študijskih programih

Študent dvopredmetnega študijskega programa, ki želi pripraviti skupno diplomsko delo iz obeh dvopredmetnih študijskih programov (sklep Senata Pedagoške fakultete UM, z dne 25. 5. 2004), si mora pred prijavo teme pridobiti soglasje predstojnikov obeh oddelkov in obeh predvidenih mentorjev na obrazcu Soglasje mentorjev za izdelavo skupnega diplomskega dela. Skupno diplomsko delo mora biti po vsebini in obsegu enakovredno skupaj diplomskemu delu in diplomski seminarski nalogi, ki sta predpisani kot pogoja za zaključek študija. Temo prijavi na obrazcih Prijava teme za skupno diplomsko delo in v skladu z navodili v nadaljevanju.
 

Dve diplomski deli

Študent dvopredmetnega študijskega programa, lahko izdela dve diplomski deli, vsako na posamezni študijsko smeri (sklep Senata Pedagoške fakultete UM, z dne 25. 5. 2004). V tem primeru mora temi za obe diplomski deli prijaviti istočasno. Ta možnost daje študentu pravico izbora prioritete zapisa strokovnega naslova v diplomski listini. Študent kot zadnje zagovarja tisto diplomsko delo, za kateri strokovni naslov se odloči, da bo zapisan na prvem mestu v diplomski listini. Študentu ni potrebno obeh diplomskih del oddati istočasno.
 

Prijava diplomskega dela

Izbira teme
Študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kakor tudi njegovo strinjanje z mentorstvom. Študent temo diplomskega dela izbere iz vsebine predmetov študijskega programa, v katerega je vpisan ali iz vsebin drugih sorodnih študijskih programov, lahko tudi iz tujine.

Prijava teme
Ko študent opravi vse predpisane študijske obveznosti in izdela dispozicijo diplomskega dela, prijavi temo na obrazcu Prijava teme diplomskega dela. Študent lahko ob soglasju predvidenega mentorja prijavi temo tudi, ko mu manjkata največ dva izpita. Študent odda v referat za študentske zadeve tri (3), oz. štiri (4 - v primeru somentorstva) izvode pisne prijave in dispozicije s soglasjem mentorja. Obrazcu za prijavo teme študent priloži dispozicijo diplomskega dela, ki praviloma vsebuje:

 • naslov teme,
 • opredelitev oz. opis problema, ki je predmet diplomskega dela,
 • cilje oz. teze diplomskega dela,
 • predpostavke in morebitne omejitve diplomskega dela,
 • predvidene metode diplomskega dela,
 • predvideno strukturo poglavij (kazalo) in
 • seznam predvidenih temeljnih virov.

Primer dispozicije za diplomsko delo
Primer dispozicije za skupno diplomsko delo
 

Potrditev naslova in teme diplomskega dela

Ko referat za študentske zadeve prejme prijavo teme diplomskega dela, preveri, ali študent izpolnjuje pogoje za njeno potrditev. Ob izpolnjevanju pogoj za prijavo teme, referat za študentske zadeve v roku 5 delovnih dni od prejema popolne vloge le-to z vsemi prilogami posreduje predstojniku oddelka. Predstojnik oddelka v roku 5 delovnih dni poda pisno soglasje k predlaganemu naslovu, temi, mentorju in morebitnemu somentorju, lahko pa predlaga spremembo naslova, teme oz. vsebine diplomskega dela ali predlaga drugega mentorja oz. somentorja. V slednjem primeru o tem obvesti predlaganega mentorja in kandidata ter zahteva ustrezno dopolnitev prijave. Predlagano temo diplomskega dela s predvidenim mentorjem in morebitnim somentorjem preveri dekan ali pooblaščeni prodekan, ki lahko prijavo teme v roku 5 dni vrne mentorju ali študentu v dopolnitev, če se z njo ne strinja. Hkrati določi tudi rok, v katerem je potrebno vlogo dopolniti. Če nima pripomb, v roku 5 delovnih dni izda sklep o diplomskem delu.

Rok za oddajo diplomskega dela je eno (1) leto z možnostjo podaljšanja za eno (1) leto. Rok za oddajo diplomskega dela se navede v sklepu o diplomskem delu. V primeru, da študent iz utemeljenih razlogov ne odda diplomskega dela v času veljavnosti teme, lahko pred iztekom roka prosi za podaljšanje teme. Utemeljene razloge za podaljšanje teme diplomskega dela prouči mentor. Študent odda v referatu za študentske zadeve Prošnjo za podaljšanje teme diplomskega dela s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja. Prošnjo za podaljšanje teme diplomskega dela preveri dekan ali pooblašceni prodekan. Če nima pripomb, v roku 5 delovnih dni izda sklep o podaljšanju diplomskega dela. V primeru, da pride iz utemeljenih razlogov do spremembe teme, se sprememba opravi po enakem postopku kot prva prijava teme. S potrditvijo teme se zaključi prva faza nastajajočega diplomskega dela.
 

Evidentiranje diplomskega dela

Oddaja zaključnega dela v elektronski obliki na spletno stran digitalne knjižnice UM
Skladno z Navodili za oddajo zaključnega dela v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, študent naloži dokončno oblikovano diplomsko delo v pdf obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Po uspešni oddaji diplomskega dela na spletno stran Digitalne knjižnice, študent natisne izpolnjeno Izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov avtorja.

Evidentiranje prejetega diplomskega dela v referatu za študentske zadeve
Študent odda v referatu za študentske zadeve:

 • tri (3), oz. štiri (4 - v primeru somentorstva) izvode trdo vezanega diplomskega dela,
 • plošček (CD ROM) z elektronsko verzijo diplomskega dela v pdf zapisu,
 • izjavo mentorja o ustreznosti dela,
 • izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov avtorja (študent jo pridobi ob oddaji elektronske verzije na spletno stran Digitalne knjižnice UM)
 • potrdilo Miklošičeve knjižniceFPNM o vračilu knjig,
 • izredni študent priloži še potrdilo o plačilu stroškov zagovora diplomskega dela, če le-ti stroški niso bili že vključeni v šolnino zadnjega letnika.

Referat prejeto diplomsko delo evidentira ter preveri izpolnjevanje pogojev za njegov zagovor. Ko je študent opravil vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora diplomskega dela, referat v roku 5 delovnih dni o tem obvesti dekana, predstojnika oddelka, mentorja in morebitnega somentorju. Po imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela, referat posreduje izvode članom komisije za zagovor.
 

Zagovor diplomskega dela

Imenovanje komisije za zagovor diplomskega dela
Dekan v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila, na predlog predstojnika oddelka oz. mentorja, s sklepom imenuje Komisijo za zagovor diplomskega dela. V sklepu o imenovanju komisije se hkrati določi tudi datum in kraj zagovora diplomskega dela. Sklep prejmejo člani komisije in študent, podatki o zagovoru se javno objavijo. Komisija za zagovor diplomskega dela je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov. Mentor oz. somentor sta člana komisije, ne moreta pa biti predsednik komisije. V komisiji morata biti vsaj dva izvoljena visokošolska učitelja oz. sodelavca iz predmetnega področja, v katero je uvrščeno diplomsko delo. Predsednik komisije mora biti izvoljen v naziv visokošolskega učitelja.

Jezik zagovora diplomskega dela
Zagovor diplomskega dela poteka v slovenskem jeziku, lahko pa poteka v tistem tujem jeziku, v katerem je bilo diplomsko delo napisano (Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM, št. A572008 – 41 AG).

Postopek zagovora diplomskega dela

 • Predsednik komisije predstavi študenta, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za zagovor diplomskega dela in študentu pojasni postopek zagovora.
 • Če je s študijskim programom predviden diplomski izpit, se izvede diplomski izpit. Komisija v odsotnosti prič presodi, ali je ta uspešno opravljen in če je, se zagovor nadaljuje.
 • Študent predstavi svoje diplomsko delo, zlasti namen oz. cilje, ki jih je zasledoval pri izdelavi, metode dela, pomembnejše ugotovitve in rezultate. Čas predstavitve je omejen na največ 20 minut.
 • Mentor posreduje poročilo, sledijo njegova vprašanja in vprašanja ostalih članov komisije, z dovoljenjem predsednika komisije pa tudi drugih prisotnih.
 • Študent odgovori na zastavljena vprašanja.
 • Komisija v odsotnosti prič izoblikuje oceno, pri tem upošteva:
  - oceno diplomskega izpita (pri študentih študijskih smeri, kjer je ta sestavni del študijskega programa),
  - kakovost diplomskega dela,
  - kakovost odgovorov na zastavljena vprašanja in
  - kakovost študentove predstavitve diplomskega dela.
 • Predsednik komisije povabi študenta in druge navzoče na sklepni del zagovora, nato svečano posreduje ugotovitve komisije o uspešnosti zagovora ter na koncu razglasi strokovni naziv diplomanta.
 • O zagovoru se vodi zapisnik. Predsednik komisije vpiše oceno v zapisnik o zagovoru diplomskega dela. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
 • Po uspešnem zagovoru (časovno omejenem na cca. 45 minut), predsednik komisije preda zapisnik o zagovoru diplomskega dela v referat za študentske zadeve. Referat izda diplomantu Potrdilo o diplomiranju.

Negativna ocena diplomskega dela ali zagovora diplomskega dela in ugovor zoper oceno
V primeru, če komisija ugotovi, da diplomsko delo ni avtorsko delo oz. da je plagiat, se ugotavljanje tovrstne kršitve in izrekanje sankcij zanje izvaja v disciplinskem postopku, ki je določen s Statutom UM in drugimi akti. Tudi v primeru, če se po zagovoru in promociji študenta v strokovni naziv ugotovi, da diplomsko delo ni avtorsko delo oz. da je plagiat, se ugotavljanje tovrstne kršitve in izrekanje sankcij zanje izvaja v disciplinskem postopku, ki je določen s Statutom UM in drugimi akti.

V primeru, da komisija negativno oceni kakovost predstavitve diplomskega dela in odgovorov na zastavljena vprašanja ali pa, če je bil negativno ocenjen diplomski izpit (pri študentih študijskih smeri, kjer je ta sestavni del študijskega programa), s tem pa zagovor diplomskega dela neuspešen, prejme študent kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru diplomskega dela, na osnovi katerega lahko v roku 5 delovnih dni v referatu za študentske zadeve vloži prošnjo za ponovni zagovor.

Predsednik komisije vpiše v zapisnik potek zagovora in razloge za negativno oceno. Kandidatu se omogoči ponovitev zagovora v roku treh mesecev. Dekan izda sklep o ponovitvi zagovora pred komisijo v isti sestavi. Če se študent ne strinja z oceno komisije, ima pravico do ugovora. Pisni ugovor z obrazložitvijo mora študent vložiti v dekanat Fakultete za naravoslovje in matematiko v roku osem (8) dni od seznanitve z oceno.

Dekan v roku treh (3) delovnih dni po prejemu ugovora zoper oceno imenuje komisijo, ki v roku treh (3) delovnih dni preveri ustreznost ocene. Komisija se lahko prepriča o ustreznosti ocene tudi s ponovnim preverjanjem znanja. Ocena komisije je dokončna.

Odložitev zagovora diplomskega dela
O morebitni odložitvi zagovora zaradi nujnih in nepredvidenih dogodkov mora referat za študentske zadeve v dogovoru s predstojnikom oddelka takoj obvestiti študenta in mu sporočiti novi datum zagovora diplomskega dela. V kolikor študent iz objektivnih razlogov ne more priti na zagovor v razpisanem terminu, mora o tem nemudoma obvestiti referat za študentske zadeve.

Če študent ne pride na zagovor in svoje odsotnosti pravočasno ne opraviči, se šteje, da zagovor ni bil možen zaradi neizpolnjevanja obveznosti študenta. V tem primeru študent predstojnika oddelka zaprosi za novi termin zagovora diplomskega dela. Predstojnik oddelka predlaga komisijo in datum zagovora, o čemer se izda novi sklep.
 

Skupna oblika diplomskega dela

Diplomska dela in diplomske seminarske naloge zagovarjane na Fakulteti za naravoslovje in matematiko imajo skupni zunanji izgled formata A4; diplomska dela so trdo vezana, diplomska seminarska naloga pa spiralno vezana in imajo identično ključno informacijo:

 

Vir: Navodila o postopkih prijave, izdelave, in zagovora diplomskega dela na dodiplomskih študijskih programih Fakultete za naravoslovje in matematiko UM

 

vrh

študij tehnike...

<

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.